Logo: Miasto i Gmina Ogrodzieniec
Miasto i Gmina Ogrodzieniec

Oficjalna strona internetowa Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Informacja o przedsięwzięciach- styczeń-grudzień 2014r.

GRUDZIEŃ 2014

I. Zakończono i odebrano roboty budowlane w ramach „Budowy II etapu oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu".

II. Ukończono budowę zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej 790 w Gieble Kolonii. W ramach tego zadania wykonano także wzdłuż zatoki chodnik o szerokości 1,5m.

III. Odebrano zakończony I etap rozbudowy drogi gminnej ulicy Krótkiej w Fugasówce wraz z odwodnieniem.

IV. Zakończono W etap „Rewitalizacji Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu wraz z budową amfiteatru" tym samym ukończono całą rewitalizację placu, który teraz nabrał nowego blasku.

LISTOPAD 2014

I. Nadal kontynuowane są prace w zakresie wyposażenia w urządzenia technologiczne II etapu oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu. Zgodnie z zawartą umową zakończenie prac ustalono na 28 listopada br.

II. Finalizowane są roboty w ramach „Budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej 790 w miejscowości Giebło Kolonia"

III. Wykonano podbudowę w zakresie zadania „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Krótkiej w Fugasówce wraz z odwodnieniem - etap I odcinek od km. 0+00 do km 0+168" Prace mają się zakończyć do 20 listopada br. (fot.)

IV. Zakończono roboty ziemne II etapu „Rewitalizacji Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu wraz z budową amfiteatru" Planowany termin realizacji tego etapu określono do końca listopada br.

V. W celu prawidłowego odprowadzenia wód opadowych i zabezpieczenia posesji przyległych przed zalewaniem do połowy listopada br. zakończony zostanie remont fragmentu nawierzchni ul. Mieszka I w Ogrodzieńcu.

VI. W celu systematycznej realizacji usług porządkowych na terenie miasta i gminy zakupiono zamiatarkę Citimaster 1200 oraz pług śnieżny.

VII. W celu usprawnienia realizacji usług komunalnych zakupiono koparko-ładowarkę.

PAŹDZIERNIK 2014

I. W ramach zadania „Budowa II etapu oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu" wybudowano zbiornik-reaktor i zaizolowano jego ściany. Obecnie wykonawca przystąpi do jego wyposażania. Zgodnie z zawartą umową zakończenie prac ustalone jest na 28 listopada br.

II. W ostatnim czasie został wylany asfalt i przystąpiono do prac brukarskich w ramach„Budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej 790 w miejscowości Giebło Kolonia" Zakończenie prac zgodnie z umową przewiduje się do 5 listopada br.

III. Przekazano wykonawcy tj. Firmie DUET z Zawiercia plac budowy zadania „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Krótkiej w Fugasówce wraz z odwodnieniem - etap I odcinek od km. 0+00 do km 0+168" Prace zakończyć mają się do 20 listopada br.

IV. Gmina zawarła umowę z wykonawcą II etapu „Rewitalizacji Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu wraz z budową amfiteatru" Planowany termin realizacji - do końca listopada br.

WRZESIEŃ 2014

I.  W dniach 20-22 sierpnia br. na terenie Gminy Ogrodzieniec miało miejsce międzynarodowe spotkanie młodzieży z Ogrodzieńca, Bogacsa (Węgry), Spisskiego Podhradia (Słowacja) i Terlicka (Czechy) w ramach projektu pn. „20 lat współpracy Wyszehradzkiej - świętujemy razem z przyjaciółmi" z okazji dwudziestej rocznicy podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Ogrodzieńcem i miastem Bogacs.

II. Trwa rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu do przepustowości 1000 m3/dobę. Zakończenie prac przewidziane jest na 28 listopada br.

III. Gmina Ogrodzieniec przystąpiła do opracowania nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wnioski o zmianę przeznaczenia gruntów można składać do Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec do dnia 26 września br.

IV. W połowie września br. rozpoczęto zadanie pn. „Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej 790 w miejscowości Giebło Kolonia". Termin zakończenia budowy: do 5 listopada br.

V. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano najkorzystniejszą ofertę na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Krótkiej w Fugasówce wraz z odwodnieniem - etap I odcinek od km. 0+00 do km 0+168" złożoną przez „DUET" Usługi Drogowo-Mostowe z Zawiercia. Prace zakończyć się mają do 20 listopada br.

VI. Na początku października gmina przystąpi do II etapu „Rewitalizacji Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu wraz z budową amfiteatru" - zagospodarowanie skarpy od strony wschodniej. Planowany termin realizacji - do końca listopada br.

SIERPIEŃ 2014

I. Zakończono realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu wraz z budową amfiteatru w celu pobudzenia aktywności i umacniania tożsamości mieszkańców oraz realizacji potrzeb kulturalno-rozrywkowych - etap I", która została dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007-2013 w wysokości 350.000 zł.

II. Trwają prace budowlane w ramach realizacji zadania „Budowa II etapu oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu". Prowadzone są roboty ziemne w celu przygotowania terenu do wybudowania drugiego ciągu technologicznego oczyszczalni. Zgodnie z zawartą umową zakończenie prac ustalono na 28 listopada br.

III. W wyniku przetargu nieograniczonego na „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie Ogrodzieniec" wybrano najkorzystniejszego wykonawcę tj. GARD Pracownię Urbanistyczno-Architektoniczną mgr inż. arch. Anna Woźnicka z Łodzi, z którą Gmina Ogrodzieniec w dniu 6 sierpnia br. podpisała umowę. Prace planistyczne mają zakończyć się w terminie 15 miesięcy od daty podpisania umowy.

IV. W dniu 6 sierpnia 2014r. Gmina Ogrodzieniec zawarła umowę z, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego, Zakładem Usługowo Budowlanym „BUD-REM" Tomasz Skipirzepa z Zawiercia na realizację zadania pn. „Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej 790 w miejscowości Giebło Kolonia". Wskazany w umowie czas realizacji - do 5 listopada br.

CZERWIEC-LIPIEC 2014

I.  W dniu 9 czerwca br. dokonano odbioru końcowego zadania „Remont parkingu przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości życia mieszkańców". Obecnie przy Urzędzie Miasta i Gminy może zaparkować 30 samochodów, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja została dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007-2013.

II. Kontynuowane są roboty budowlane i elektryczne w ramach inwestycji pn. „Rewitalizacja Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu wraz z budową amfiteatru w celu pobudzenia aktywności i umacniania tożsamości mieszkańców oraz realizacji potrzeb kulturalno-rozrywkowych - etap I". Zgodnie z zawartą umową zadanie ma zakończyć się - do końca lipca 2014r. Inwestycja została dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007-2013.

III.  Rozpoczęto prace budowlane w ramach realizacji zadania "Budowa II etapu oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu". Prowadzone są roboty ziemne w celu przygotowania terenu do wybudowania drugiego ciągu technologicznego oczyszczalni. Zgodnie z zawartą umową zakończenie prac ustalono na 28 listopada br.

IV.  5 lipca br. zakończyło się artystyczne spotkanie młodzieży w Bogacsu na Węgrzech zorganizowane w ramach projektu „20-lat Wyszehradzkiej współpracy - świętujemy razem z przyjaciółmi" dofinansowanego z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego". Gminę Ogrodzieniec reprezentowała grupa juniorek zespołu mażoretek „FANTAZJA" oraz Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Ponadto w spotkaniu wzięły udział mażoretki z czeskiego Teriicka, utalentowani przedstawiciele szkoły artystycznej ze słowackiego Spisskego Podhradia oraz grupa mażoretek z Bogacsa.

MAJ 2014

I. Profesjonalnie i zgodnie z harmonogramem prowadzone są prace w zakresie zadania „Remont parkingu przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości życia mieszkańców". Z dnia na dzień nowy parking przed budynkiem Urzędu nabiera nowego wyglądu.

Ponownie serdecznie przepraszamy za wszelkie uciążliwości związane z zaparkowaniem samochodu, dotarciem do urzędu, jak również hałasem związanym z prowadzonymi robotami, przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. Zakończenie inwestycji przewidziane jest do końca czerwca br.

II. Nadal trwają roboty budowlane i elektryczne w ramach inwestycji pn. „Rewitalizacja Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu wraz z budową amfiteatru w celu pobudzenia aktywności i umacniania tożsamości mieszkańców oraz realizacji potrzeb kulturalno-rozrywkowych - etap I". Zgodnie z zawartą umową zadanie ma zakończyć się do końca lipca2014r.


III. Na mocy podpisanej umowy przekazano firmie LINTER z Wolbromia plac budowy w celu realizacji „Budowy II etapu oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu". Zgodnie z zawartą umową zakończenie prac ustalono na 28 listopada br.

KWIECIEŃ 2014

I.  Kompleksowo i zgodnie z harmonogramem prowadzone są prace w ramach zadania „Remont parkingu przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości życia mieszkańców". Za wszelkie uciążliwości związane z zaparkowaniem samochodu, dotarciem do urzędu, jak również hałasem związanym z prowadzonymi robotami przepraszamy. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na - koniec czerwca br.

II. Trwają prace w zakresie inwestycji pn. „Rewitalizacja Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu wraz z budową amfiteatru w celu pobudzenia aktywności i umacniania tożsamości mieszkańców oraz realizacji potrzeb kulturalno-rozrywkowych - etap I". Obecnie prowadzone są m.in. roboty rozbiórkowe, elektryczne, ziemne i budowlane. Zgodnie z zawartą umową zadanie ma zakończyć się - do końca lipca 2014r.

III. Z dziesięciu ofert, które wpłynęły w ramach przetargu nieograniczonego na „Budowę II etapu oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu" jako najkorzystniejsza do realizacji została wybrana oferta złożona przez LINTER S.A. z siedzibą; 32-340 Wolbrom, ul. Piłsudskiego 57a. Rozpoczęcie robót niebawem.

 

MARZEC 2014

I. „Remont parkingu przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości życia mieszkańców". Wartość zadania wynosi ok. 400 tys.zł, z czego 150 tys.zł to pozyskana przez gminę dotacja z PROW 2007-2013. Wykonawcą jest SKANSKA S.A., zakończenie robót - koniec czerwca br.

II. „Rewitalizacja Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu wraz z budową amfiteatru w celu pobudzenia aktywności i umacniania tożsamości mieszkańców oraz realizacji potrzeb kulturalno-rozrywkowych - etap I". Wartość zadania wynosi ok. 600 tys.zł, z czego pozyskana przez gminę dotacja z PROW 2007-2013 wynosi 350 tys.zł. Wykonawcą robót jest firma AD6 Sp. z o.o. z Krakowa. Przewidziany termin rzeczowego zakończenia zadania - do końca lipca 2014r.

III. Gmina Ogrodzieniec ogłosiła przetarg nieograniczony na „Budowę II etapu oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu". Termin składania ofert na realizację tego zadania upływa 24 marca br.

STYCZEŃ/LUTY 2014r.


I. Kontynuowane są prace i uzgodnienia niezbędne do wykonania dokumentacji kompleksowego uzbrojenia nowych terenów inwestycyjnych po byłej Cementowni „Wiek", szczególnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach w zakresie zjazdu z drogi wojewódzkiej 791 do nowych terenów inwestycyjnych Gminy Ogrodzieniec. Zgodnie z aktualną umową zakończenie zadania planowane jest na koniec czerwca 2014r.

II.  W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania pn. „Remont parkingu przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości życia mieszkańców" została SKANSKA S.A. z siedzibą: 01-518 Warszawa, ul. Gen. J. Zajączka 9. Przewidziany termin realizacji zadania - do końca czerwca 2014r. Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

III.  Projekt pn. „Gmina Ogrodzieniec - jurajska kraina nieograniczonych możliwości. Promocja terenów inwestycyjnych" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego został rzeczowo zakończony w grudniu 2013r. Obecnie przygotowywane są dokumenty niezbędne do całkowitego rozliczenia i zamknięcia projektu.

IV.  W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Rewitalizacja Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu wraz z budową amfiteatru w celu pobudzenia aktywności i umacniania tożsamości mieszkańców oraz realizacji potrzeb kulturalno-rozrywkowych - etap I" 30 stycznia br. została opublikowana informacja o wyborze oferty firmy AD6 Spółka z o.o. z siedzibą 31-105 Kraków, ul. Zwierzyniecka 29/501. Przewidziany termin rzeczowego zakończenia zadania - do końca lipca 2014r. Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

V.  Złożony we wrześniu ubiegłego roku do Funduszu Wyszehradzkiego, w ramach konkursu o Granty Standardowe, wniosek Gminy Ogrodzieniec pn. „20 lat Wyszehradzkiej Współpracy - świętujemy razem z przyjaciółmi" został wybrany przez Radę Ambasadorów do dofinansowania. Projekt przewiduje dwa spotkania dzieci i młodzieży: jedno w pierwszym tygodniu lipca na Węgrzech w Bogacsu, a drugie w Ogrodzieńcu przy okazji Święta Gminy.

Na skróty

Mobilnie w stałym kontakcie z gminą

Przydatne linki

Wspólnie możemy dokonać wielkich rzeczy

Galeria

Wyjątkowe miejsca na każdą porę roku

 • Zdjęcie: Kościół w Ogrodzieńcu

  Kościół w Ogrodzieńcu

 • Zdjęcie: Miejsca Rekreacji

  Miejsca Rekreacji

 • Zdjęcie: Skwer

  Skwer

 • Zdjęcie: Plac Piłsudskiego

  Plac Piłsudskiego

 • Zdjęcie: Studnia w Gieble

  Studnia w Gieble

 • Zdjęcie: Sprzątamy Gmine

  Sprzątamy Gmine

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o naszej gminie

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Miasto i Gmina Ogrodzieniec
Miasto i Gmina Ogrodzieniec