Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Mieszkańcy pytają

Strona główna » Mieszkańcy pytają

Regulamin serwisu - "Mieszkańcy pytają":
 1. Wszyscy użytkownicy Internetu mają dostęp do serwisu "Mieszkańcy pytają" i mają prawo do zadawania pytań.
 2. Dostęp do serwisu "Mieszkańcy pytają" jest możliwy poprzez formularz dostępny na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec.
 3. Odpowiedzi udzielane są wyłącznie na pytania dotyczące spraw samorządowych.
 4. Burmistrz Miasta i Gminy lub wskazana przez niego osoba udziela odpowiedzi na zadane pytania w terminie do 14 dni.
 5. Pytania będą publikowane tylko z odpowiedzią Burmistrza.
 6. Nie będą publikowane pytania:
  1. zawierające treści sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami,
  2. naruszające dobra osobiste,
  3. na które już wcześniej została udzielona odpowiedź,
  4. obraźliwe i napastliwe w formie lub treści,
  5. nie dotyczące spraw samorządowych Gminy Ogrodzieniec.
 7. Publikowane pytania są prywatnymi opiniami użytkowników. Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec nie ponosi odpowiedzialności za treść pytań.
Zadaj pytanie
 • Pytanie z miejscowości: Ogrodzieniec
  Data: 06.03.2018, 11:21

  Pytanie:

  Dot.Przebudowy ul.Kosciuszki na odcinku od Szkoły Podstawowej nr.1 w Ogrodziencu do Cegielni (droga 791).                                      Na nasze pytanie z dn.28.02.2017 nie otrzymalismy odpowiedzi.    Droga na tym odcinku jest w opłakanym stanie,posiada głębokie koleiny,peknięcia i dziury,brak jest kratek ściekowych.W dni deszczowe droga wyglada jak rzeka.                                                                      Tiry i ciezkie cysterny powodują duże wstrząsy,pękają ściany i sufity domów,meble się trzęsą. Samochody te często przekraczaja prędkość 50km/godz.                                                                         Jeżeli nikt nie planuje przebudowy tej drogi to należałoby ograniczyć prędkość albo zakazać przejazdu dla ciężkich samochodow(cysterny,tiry ).W przeciwnym razie nasze domy ulegną zniszczeniu . Z poważaniem   Mieszkańcy      

  Odpowiedź:

  Faktycznie, nawierzchnia ul.Kościuszki na odcinku od ronda do Cementowni jest dość wyeksploatowana. Występują tam liczne nierówności i koleiny. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zna problem i stara się o środki na nową nawierzchnię. W ubiegłym roku wspólnie z Inspektorem odpowiedzialnym za drogi wojewódzkie na naszym terenie oraz Naczelnikiem Wydziału Dróg ZDW Katowice byliśmy na miejscu i omawialiśmy sprawę remontu. Miałem nadzieję, na nastąpi to w roku ubiegłym, jednak ostatecznie ZDW nie otrzymał środków. Prace z pewnością zostaną  wykonane, jednak termin jest uzależniony od sytuacji finansowej województwa. Gmina nie współfinansuje remontów nawierzchni dróg. W sprawie poprawy bezpieczeństwa – zwrócimy się do Policji o częstsze kontrole prędkości.

 • Pytanie z miejscowości: Ogrodzieniec
  Data: 06.03.2018, 10:22

  Pytanie:

  Remondis sp. z o. o. dz. 804/69 Działalność jaką prowadzi przedsiębiorstwo Remondis każdy dobrze zna i wie na czym ona polega poniżej przedstawiony jest fragment uchwały nr: XXXVIII/325/2005 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 26 września 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec, Uchwała nr: XXXVIII/325/2005 Ustala się dla terenów oznaczonych symbolami C 23ZL; C 24ZL; C 25ZL; C 26ZL; C 27ZL; C 28ZL; C 29ZL; C 30ZL; C 31ZL; C 32ZL; C 33ZL; C 34ZL; C 35ZL; C 36ZL; C 37ZL; C 38ZL; C 39ZL; C 40ZL; C 41ZL; C 42ZL; C 43ZL; C 44ZL; C 45ZL; C 46ZL; C 47ZL; C 48ZL; C 49ZL; C 50ZL; C 51ZL; C 52ZL; C 53ZL; C 55ZL; C 56ZL; C 57ZL przeznaczenie podstawowe - lasy- istniejące i przewidywane do zalesienia, a ponadto: 1) gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz w oparciu o plany urządzania lasów; 2) dopuszcza się możliwość częściowego przeznaczenia kompleksów leśnych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (ścieżki zdrowia, ścieżki dydaktyczne, ścieżki rowerowe) Ustala się dla terenów oznaczonych symbolami C 6U, C 7U przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy usługowej, na wydzielonych działkach, a ponadto: 1) dopuszczalne kierunki przekształceń: a) adaptacje i przebudowy istniejących obiektów z zachowaniem dominującej funkcji usługowej, z zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi, możliwość lokalizacji nowych obiektów, b) zmiany rodzaju realizowanych usług na inne usługi w tym usługi publiczne, z zastrzeżeniem zgodności nowych funkcji z wymogami obowiązujących przepisów szczególnych; 2) dopuszczalne funkcje towarzyszące: a) urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, garaże, infrastruktura techniczna, b) obiekty małej architektury, c) zieleń urządzona, d) lokale mieszkalne; 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: a) wysokość modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji, 8 m licząc od poziomu terenu do okapu dachu, b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,5, d) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach połaci dachowych do 45°spadku, w układzie symetrycznym, dopuszcza się dachy wielospadowe, e) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów kubaturowych, o lekkiej konstrukcji łatwej do demontażu, f) dopuszcza się realizację obiektów realizowanych w technologiach nietradycyjnych, o wysokich walorach architektonicznych, dla takich obiektów dopuszcza się stosowanie dachów płaskich i jednospadowych, g) dopuszcza się sytuowanie elementów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi. a teraz pytanie do włodarza Ogrodzieńca Pana Andrzeja Mikulskiego: „Czy w/w przedsiębiorstwo posiada zgodność z miejscowym planem czy kwalifikuje się do likwidacji?”

  Odpowiedź:

  Firma Remondis zajmuje się działalnością usługową i taka jest dopuszczona do wykonywania na części działki nr 804/69. Wskazują na to zapisy uchwały XXXVIII/325/2005 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 26 września 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec. Faktycznie, tak jak w zapytaniu – działka jest położona w jednostce planistycznej “C” po symbolem “6U”, dla którego przeznaczenia podstawowe to tereny usług, zatem działalność na tej działce jest zgodna z zapisami miejscowego planu. Pytanie nie jest precyzyjne, bo Gmina nie decyduje o likwidacji jakiegokolwiek podmiotu gospodarczego – decyduje o tym właściciel firmy.

 • Pytanie z miejscowości: Fugasówka
  Data: 08.02.2018, 21:09

  Pytanie:

  Kiedy pojawi się nr konta bankowego do projektu dotyczącego przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych ? - I wpłata w kwocie 1000 zł termin do 15.02.2018r.

  Odpowiedź:

  Wpłatę pierwszej raty za przydomowe oczyszczalnie ścieków (1000 zł) należy wpłacać na konto ogólne Gminy Ogrodzieniec – zgodnie z podpisaną umową. Nr konta PKO BP SA Nr 15 1020 2498 0000 8202 0436 5250.  Rata druga będzie wpłacana na wydzielone konto związane z realizacją projektu. Numer konta i wysokość wpłaty określi Aneks do umowy, który zostanie przygotowany po rozstrzygniętym przetargu na wykonawcę. Aneks zostanie rozesłany do każdego z mieszkańców uczestniczących w budowie oczyszczalni.

 • Pytanie z miejscowości: Giebło
  Data: 01.02.2018, 23:23

  Pytanie:

  Panie Burmistrzu W 2014 roku w części gminy ( Ogrodzieniec , Podzamcze , Cementwnia ) mieszkańcy mieli możliwość uczestniczyć w projekcie "Internet Światłowodowy - Projekt współfinansowany ze środków unijnych przewidujący promocyjne podłączenia do sieci."  http://www.ogrodzieniec.pl/aktualnosci/1855 . Czy pozostał miejscowości gminy będa mieć szanse na uzyskanie takiej możliwości w najbliższym czasie? Czy gmina uczestniczy w tym projekcie , czy raczej jest to wyłącznie incjatywa firmy dg-net. Dziękuję.

  Odpowiedź:

  Gmina Ogrodzieniec nie jest właścicielem budowanej sieci, ani jej nie współfinansuje. Projekt pn. „Rozwój sieci światłowodowej FTTH DG-NET w
  województwie śląskim” jest realizowany przez firmę "Dg-Net.pl", ul. Budowlanych 11, 41-303 Dąbrowa Górnicza, NIP 625-212-52-47 (http://www.dg-net.pl)
  W sprawie szczegółów rozbudowy sieci prosze się kontaktować z firmą, ale w najbliższym czasie zwrócimy się z zapytaniem o plany Firmy. Znalazłem w sieci mapę, na której pokazuje zasięg sieci: https://www.dg-net.pl/nasz-zasieg/.
   

 • Pytanie z miejscowości: Ogrodzienic
  Data: 12.12.2017, 22:18

  Pytanie:

  Panie Burmistrzu, czy odbędzie Pan gospodarską wizytę w miejscu przebudowy drogi do strefy ekonomicznej? W związku z zapowiadanym przez UMiG zakończeniem prac w dniu 15.12.2017r. mieszkańcy proponują pamiątkowe zdjęcie wczesnym rankiem lub popołudniem na tle wykopaliska ulicznego. Jeśli spadnie śnieg, proponuję zabrać szturmówkę oraz sól do posypywania jezdni pod kołami ciężarówek, które zablokują na zwężeniu wjazd od strony Zawiercia...

  Odpowiedź:

  Też mnie to niepokoi, że wykonawca jest mocno opóźniony z harmonogramem. Byłem dziś na budowie i znam stan jej zaawansowania. Za opóźnienia zgodnie z zawartą umową naliczamy kary – kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, ale mimo to postęp robót jest niezadawalający. Przy przebudowie ul.Kościuszki spotkałem dziś jedną małą brygadę zasypującą wodociąg, choć od kilku dni jest idealna pogoda na układanie masy asfaltowej i szerokiego frontu dla robót drogowych. Wolałbym, tak jak użytkownicy drogi, żeby zamiast kar firma zakończyła zadanie w terminie, ale jesteśmy związani umową o udzielenie zamówienia w trybie ustawy o zamówieniach publicznych i musimy tolerować obecny stan. Nie ma niestety wyjścia. Jest już pewne, że do 15 grudnia umowa nie zostanie zakończona a opóźnienia wynikają z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Choć naraża się na kary z tytułu niewykonania w terminie, budowę musi dokończyć. Wykonawca, zgodnie z prawem odpowiada za cały teren budowy, w tym za utrudnienia i bezpieczeństwo na przewężonym odcinku drogi. 

 • Pytanie z miejscowości: Ogrodzieniec
  Data: 09.12.2017, 11:58

  Pytanie:

  Czy w gminie Ogrodzieniec jest prowadzona kontrola tego czym pali się w piecach oraz czy w jakiś sposób można zgłosić, prawdopodobieństwo spalania materiałów niewłaściwych bądź niedozwolonych?

  Odpowiedź:

  Nie posiadamy własnej straży miejskiej, która mogłaby dokonywać kontroli. Ale niezależnie od tego - każdy sygnał o spalaniu np.śmieci, odpadów lub innych niedozwolonych materiałów przekażemy do wyjaśnienia Policji. 

 • Pytanie z miejscowości: Ogrodzieniec
  Data: 09.12.2017, 11:50

  Pytanie:

  Szanowni Państwo, chciałbym spytać czy istnieje możliwość zamontowania lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Mostowej i Paderewskiego? Wyjeżdżając z ulicy Paderewskiego trzeba wyjechać bardzo daleko na ulicę Mostową aby zobaczyć czy jedzie coś z lewej strony (od ulicy Olkuskiej), co jest dość uciążliwe i niebezpieczne. z wyrazami szacunku Łukasz

  Odpowiedź:

  Sprawa została przekazana do osoby zajmującej się inżynierią ruchu w naszym Urzędzie.

 • Pytanie z miejscowości: Ryczów
  Data: 02.12.2017, 19:23

  Pytanie:

  Dziękuję za odpowiedż na pytanie z 21.10.2017 na temat oświetlenia zakręcie z Basztowej do Złożeńca. Proszę o dodatkowe informacje : kto prowadzi sprawę ze strony Zakładu Komunalnego oraz w jakim terminie zostaną podjęte decyzje w tej sprawie. Pozdrawiam    

  Odpowiedź:

  Po wizji w terenie wykonanej przez przedstawicieli Tauron S.A. stwierdzono, że w chwili obecnej nie ma możliwości technicznych zabudowania w rejonie skrzyżowania ul.Basztowej z drogą w kierunku Złożeńca dodatkowej lampy ulicznej.

 • Pytanie z miejscowości: Ogrodzieniec
  Data: 09.11.2017, 16:16

  Pytanie:

  Witam. Na ul. Malinowej jest problem z oświetleniem, tzn. gałęzie z drzewa zasłaniają słup w związku z czym nie jest możliwe dostateczne doświetlenie drogi. Słup jest usytuowany na zakręcie i zaraz przy nim znajduje się drzewo. Panie burmistrzu, proszę o interwencję; być może da się usunąć drzewo.

  Odpowiedź:

  Sprawa została przekazana do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu. W najbliższych dniach, po wizji w terenie, zostanie podjęta decyzja co zrobić aby poprawić oświetlenie drogi. Być może wystarczy cięcie pielęgnacyjne gałęzi, bez konieczności wycinki ...

 • Pytanie z miejscowości: Ryczów
  Data: 26.10.2017, 17:38

  Pytanie:

  Czy Gmina posiada środki na dofinansowanie na zakup i montaż kolektorów słonecznych? Czy można składać wnioski o takie dofinansowanie oraz kiedy można na nie wogóle liczyć...? 

  Odpowiedź:

  Gmina nie posiada środków własnych i nie dotuje zakupu i montażu kolektorów słonecznych

pierwsza|poprzednia|3|4|5| z   10 następna|ostatnia

Strona główna
Linki
 • CZARNY RYCERZ Biuro Organizacji Imprez i Eventów
 • POZIOM 511 Design Hotel & SPA
 • HOTEL "CENTURIA WELLNESS & SPA"
 • Hotel "Pod Figurą"

URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU
Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec

tel.: (32) 67 09 700
e-mail: admin@ogrodzieniec.pl

 • DSC_0804_resize
 • DSC_0800_resize
 • DSC_0797_resize
 • DSC_0794_resize
 • DSC_0792_resize
 • DSC_0790_resize
Gmina Ogrodzieniec położona jest w woj. śląskim, w centralnym punkcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej pomiędzy Krakowem, Częstochową i Katowicami. Leży w granicach Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, a jednocześnie na obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna