Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Mieszkańcy pytają

Strona główna » Mieszkańcy pytają

Regulamin serwisu - "Mieszkańcy pytają":
 1. Wszyscy użytkownicy Internetu mają dostęp do serwisu "Mieszkańcy pytają" i mają prawo do zadawania pytań.
 2. Dostęp do serwisu "Mieszkańcy pytają" jest możliwy poprzez formularz dostępny na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec.
 3. Odpowiedzi udzielane są wyłącznie na pytania dotyczące spraw samorządowych.
 4. Burmistrz Miasta i Gminy lub wskazana przez niego osoba udziela odpowiedzi na zadane pytania w terminie do 14 dni.
 5. Pytania będą publikowane tylko z odpowiedzią Burmistrza.
 6. Nie będą publikowane pytania:
  1. zawierające treści sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami,
  2. naruszające dobra osobiste,
  3. na które już wcześniej została udzielona odpowiedź,
  4. obraźliwe i napastliwe w formie lub treści,
  5. nie dotyczące spraw samorządowych Gminy Ogrodzieniec.
 7. Publikowane pytania są prywatnymi opiniami użytkowników. Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec nie ponosi odpowiedzialności za treść pytań.
Zadaj pytanie
 • Pytanie z miejscowości: Giebło Kolonia
  Data: 16.08.2019, 21:54

  Pytanie:

  Kiedy zakończą się głośne libacje alkoholowe na placu zabaw i w jego okolicy w Gieble Kolonii. Młodzież z sąsiednich miejscowości nie liczy się ze spokojem mieszkańców z ulicy Parkowej, nie dość że spożywają alkohol w miejscu publicznym, to dodatkowo zachowują się wulgarnie i bardzo głośno. Podobne pytanie było zadane w ubiegłym roku i nic z tym nie zrobiono.

  Odpowiedź:

  W odpowiedzi na zapytanie złożone w dniu 16.08.2019 r. na portalu „ Mieszkańcy pytają” informujemy, że Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec skierował do Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu pismo w przedmiotowej sprawie, aby wzmożone zostały kontrole na wskazanym terenie. Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec ma możliwość jedynie skierowania pisma do organu właściwego tj. Policji celem podjęcia określonych działań, gdyż sam nie ma kompetencji do interwencji.

 • Pytanie z miejscowości: Podzamcze
  Data: 21.07.2019, 12:07

  Pytanie:

  Witam! Proszę o odpowiedż, dlaczego nie otrzymałem jakiejkolwiek odpowiedzi na pytanie zadane w dniu 07.07 2019 r. Zgodnie z regulaminem dzisiaj mija 14-to dniowy okres na odpowiedz ze strony Urzędu Gminy.

  Odpowiedź:

  Uprzejmie informuję, że odpowiedź na Pana zapytanie została udzielona w terminie.

 • Pytanie z miejscowości: Podzamcze
  Data: 07.07.2019, 13:44

  Pytanie:

  Witam!Proszę o informację kiedy na terenie Podzamcza skończy się tolerowanie przez Urząd Gminy prowadzenia nielegalnych działalności gospodarczych takich jak: parkingi, agroturystyka, pokoje gościnne i inne.Najwieksza ilość nielegalnych parkingów otwierana jest w Niedzielę i zależy ona od natężenia ruchu turystycznego. Działalności te wprowadzają niezdrową konkurencję wśród osób, które prowadzą działalności zgodnie z wszelkimi zasadami, a osobami które pobierają od turystów pieniądze bez odprowadzania od nich jakichkolwiek podatków do Skarbu Państwa jak i do Urzędu Gminy Ogrodzieniec. W obecnym czasie dąży się likwidacji tzw. „Szarej Strefy”, a na terenie Podzamcza trwa ona od lat i nadal się powiększa.

  Odpowiedź:

                                                                                     Ogrodzieniec, dnia 22.07.2019r.

  OR.1511.5.2019

   

   

   

  W odpowiedzi na Pana wniosek przesłany drogą elektroniczną w dniu 07.07.2019 r., który wpłynął do Urzędu Miasta i Gminy w dniu 08.07.2019 r. w przedmiocie prowadzenia nielegalnych działalności gospodarczych takich jak: parkingi, agroturystyka, pokoje gościnne i inne nadmieniam co następuje:

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r.
  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

  Osoba wykonująca działalność nieewidencjonowaną nie jest przedsiębiorcą
  w rozumieniu art. 4 ust. 1 Prawo Przedsiębiorców i nie spoczywają na niej obowiązki związane z wykonywaniem działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 5 ust. 3 Prawo Przedsiębiorców, jeżeli przychód należny z wykonywanej działalności przekroczy w danym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło to przekroczenie. W takim przypadku osoba wykonująca działalność na podstawie art. 5 ust. 4 Prawo Przedsiębiorców zobowiązana jest złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie tej wysokości, wniosek o wpis do CEIDG. Niezłożenie wniosku może być podstawą odpowiedzialności wykroczeniowej na podstawie art. 601 § 1 Kodeksu Wykroczeń.

  Artykuł 5 ust. 2 Prawo Przedsiębiorców pozwala osobie wykonującej działalność nieewidencjonowaną złożyć w dowolnym momencie wniosek o wpis do CEIDG.
  W przypadku złożenia takiego wniosku wykonywana działalność, bez względu na wysokość uzyskiwanego z niej przychodu, z dniem określonym we wniosku staje się działalnością gospodarczą. W związku z wprowadzeniem powyższego uregulowania nie każdy podmiot ma obowiązek rejestracji wykonywanej działalności, jeśli spełnia przesłanki określone w tym przepisie. Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec prowadzi rejestr – Centralną Ewidencję
  i Informację o Działalności Gospodarczej jako zadania zlecone. Urząd Gminy tym samym nie ma kompetencji weryfikacji czy dany podmiot zarejestrował swoją działalność, ze względu na fakt wprowadzenia w art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców – możliwości prowadzenia tzw. działalności nierejestrowanej.

  Biorąc pod uwagę wnioski mieszkańców gmina zorganizuje szkolenie w sprawie zakładania działalności gospodarczej.

   

   

 • Pytanie z miejscowości: Żelazko
  Data: 27.05.2019, 11:05

  Pytanie:

  Dzień dobry. Czy gmina rozważa pomysł zaindstalowania infokiosków z przewodnikami po jurze ? Jako mieszkaniec do niedawna nie wiedziałem,że na Górze Birów znajduje sie jaskinia. Infokioski ułatwiłyby zwiedzanie jury.

  Odpowiedź:

  "W odpowiedzi na zapytanie złożone na portalu „ Mieszkańcy pytają” informujemy, że Urząd

  Miasta i Gminy Ogrodzieniec nie wyklucza zainstalowania infokiosków na obszarze gminy,

  o ile pojawią się zewnętrzne źródła finansowania z przeznaczeniem na takie zadania. "

 • Pytanie z miejscowości: Ogrodzieniec
  Data: 17.01.2019, 21:09

  Pytanie:

  Bardzo proszę o odpowiedź na poniższe pytania: 1. Dlaczego drogi gminne odśnieżane są niesystematycznie? Doprowadziło to do sytuacji, że dwa samochody nie mogą się wyminąć, a na jezdniach są koleiny utrudniające jazdę? Gdyby drogi odśnieżyło się w czasie odwilży , np. 16.01.19 to nie byłoby kolein 17.01.2019r. 2. Jakie Gmina poczyniła kroki, aby właściciele  sklepów , np. Biedronka, Centrum odśnieżali i posypywali piaskiem chodniki, parkingi, schody przy tych placówkach? 3. Dlaczego do tej pory nie jest uchwalony budżet na 2019r ( dlatego nie wiemy, ile pieniędzy Gmina przeznaczyła np. na "akcię zima") ? 4. Nagrania obrad sesji Rady Miejskiej są bardzo złej jakości. Od pewnego czasu zamiast nagrań " audio video", które były dostępne następnego dnia po sesji, są nagrania obrad "na żywo". Jednak tylko teoretycznie. Jakość dżwięku jest taka słaba, że odtworzenie ze zrozumieniem jest wręcz niemożliwe.   

  Odpowiedź:

  1.Zimowe utrzymanie dróg to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Do zimowego utrzymania dróg zalicza się m.in. działania organizacyjno-techniczne, przygotowanie materiałów do usuwania śliskości ( przez usuwanie rozumie się również zapobieganie), usuwanie śniegu z dróg, usuwanie śliskości zimowej.

  W gminie Ogrodzieniec stosuje się IV standard zimowego utrzymania dróg, który wskazuje :

  STANDARD

  Opis warunków ruchu na jezdni

  Dopuszczalne - śnieg

  Dopuszczalne – śliskość zimowa

  IV

   

  Jezdnia odśnieżona na całej szerokości a śliskość zlikwidowana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

   

  - śnieg luźny może zalegać do 8 godzin,

  - może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych,

  - języki śnieżne-występują,- zasypy mogą występować do 8 godzin.

  Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin.

   

   

  W miejscach wyznaczonych:

  -gołoledź-8 godz.

  -pośniegowa-10 godz.

  - lodowica – 8 godz.

   

  Zarówno 16 jak i 17 stycznia 2019r. drogi gminne były odśnieżane.Ponadto w dniach 10, 11 oraz 17 stycznia nadmiar śniegu został wywieziony z centrum Ogrodzieńca, natomiast w dniach 17-18 stycznia 2019r. z ulic Południowa, Piastowska oraz wąskich dróg na osiedlu.

  2.  Przepisy prawne nakładają na właścicieli nieruchomości obowiązki dotyczące odśnieżania chodników. W dobie powszechnego dostępu do informacji i aktów prawnych właściciele wskazanych punktów są świadomi odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązku.

  Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 13 wrzesnia 19996r. o utrzymaniu porzadku i czystości w gminach (Dz.U. 2018.1454) właściciele  nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez m.in. uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości , przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Również uchwała Rady Miejskiej w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec zobowiązuje właścicieli nieruchomości do niezwłocznego uprzątnięcia śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego, w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

  3. Zgodnie z art.239 ustawy z dnia 27.08.2009r.  o finansach publicznych (Dz.U. 2017.2077 z późn.zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę budżetową nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego.Uchwała w sprawie budżetu gminy na rok 2019 została podjęta na sesji rady Miejskiej w dniu 29.01.2019r. i podlega publikacji zgodnie z przepisami prawa.

  4.Aktualnie trwają działania techniczno-organizacyjne mające na celu usprawnienie systemu przekazu i transmisji obrad sesji Rady Miejskiej.

   

 • Pytanie z miejscowości: Giebło Kolonia
  Data: 08.08.2018, 19:37

  Pytanie:

  Pytanie dotyczy placu zabaw dla dzieci. Gdy powstawał plac zabaw, jego przeznaczeniem było miejsce zabaw dla dzieci i ewentualnie miejsce spotkań innych osób w kulturalnej atmosferze (np. ostatnia impreza 4 sierpnia). Niestety, plac przerodził się w miejsce  picia alkoholu przez młodzież w okresie obecnych wakacji. Imprezy odbywają się prawie codziennie do późnych godzin nocnych. W czasie tych imprez nocnych krzyki i przekleństwa słyszane są daleko od tego miejsca, dewastują także sprzęt który znajduje się na terenie placu. Dawniej ulica Parkowa była spokojną ulicą, a obecnie strach iść wieczorem. Czy tak ma już zostać, by nasze dzieci nie miały gdzie się bawić?

  Odpowiedź:

  Urząd Miasta i Gminy skierował do Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu prośbę o sprawdzenie w czasie służby patrolowej w godzinach wieczornych, czy nie dochodzi do naruszenia "ciszy nocnej", czy też niszczenia mienia na placu zabaw w Gieble Kolonii przy ulicy Parkowej.
  W przypadku stwierdzenia zagrożeń, które mają wpływ na bezpieczeństwo, każdy może zgłosić policji miejsce zagrożone przy pomocy aplikacji “Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Każdy sygnał jest przez policjantów sprawdzany.
  Zjawisko to zaś za pomocą mapy jest dokładnie lokalizowane w przestrzeni oraz czasie. Kiedy taka informacja dotrze do policji, zostanie zweryfikowana. Informacje, które można przekazać za pomocą mapy uwzględniają wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń, jak i zagrożenia, które w odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.
  Link do strony “Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”.
 • Pytanie z miejscowości: Podzamcze
  Data: 07.06.2018, 10:39

  Pytanie:

  Witam Prosiłabym o interwencje i zrobienie coś z wjazdem z drogi głównej w Podzmaczu w droge ktora prowadzi do Bzowa. Dotyczy to tez w odwrotną strone tzn pojazdy jadące z Bzowa które wyjezdzaja na głowna droge. w tym miejscu jest bardzo niebiezpiecznie, nie potrzeba duzo aby byla stłuczka. Stoi budynek po lewej ktory zasłania cała widoczność i nie wiadac czy jedzie cos z nad przeciwka. Jeżeli mozna by zrobić albo drogę jednokierunkową albo jakiś zakaz zeby bylo bezpieczniej.

  Odpowiedź:

  Niewiele da się zrobić w tej sprawie. Ulica Zuzanka jest drogą powiatową, za którą odpowiada starosta zawierciański. Do czasu przejęcia  działki pod nową drogę (utwardzona droga szlaką na wzniesieniu, po lewej stronie – przed zabudowaniami Podzamcza, jadąc z Ogrodzieńca) musi być tak jak jest. Z informacji, które posiadam Starosta Zawierciański od dłuższego już czasu zabiega o przejęcie kluczowej dla problemu działki nr 212/3 od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (wcześniej Agencja Nieruchomości Rolnych). Jak do tej pory – bezskutecznie.
  Jeśli chodzi o wprowadzenie ruchu jednokierunkowego – niemożliwe z uwagi na niekorzystna geometrię rozwidlenia ul.Zuzanka na wcześniejszym odcinku. 
   
 • Pytanie z miejscowości: Ogrodzieniec
  Data: 03.06.2018, 13:27

  Pytanie:

  Witam, chciał bym zapytać o możliwość wykonania placu zabaw na ul. Narutowicza w Ogrodzieńcu ( jakieś huśtawki, zjeżdzalnie, ławeczki itp) , kilka lat temu były tam huśtawki dla dzieci ale z niewiadomych przyczyn zostały zlikwidowane, na ww ulicy mieszka kilkoro dziedzi które na pewno korzystały by z placu zabaw, obecnie kawałek zieleni jest zaniedbany i zarośnięty a można by go wykorzystać pożytecznie, czy należy złożyć jakieś podanie w tej sprawie?

  Odpowiedź:

  Nie planujemy placu zabaw na działce nr 1417 przy ul.Narutowicza. Działka ma zaledwie 179 m2 i trudno jest urządzić na tak małej powierzchni plac zabaw i skwer dla wypoczynku. Kiedyś był tam plac zabaw, ale musieliśmy go zlikwidować bo nie spełniał aktualnych przepisów budowalnych (zapewnienie stref bezpieczeństwa dla urządzeń). Zieleń na skwerze będzie wykoszona zgodnie z harmonogramem prac Zakładu Gospodarki Komunalnej.

 • Pytanie z miejscowości: Giebło
  Data: 15.05.2018, 20:00

  Pytanie:

  W związku ze zbliżającym się okresem wzmożnego ruchu turystycznego, interesuje mnie kwestia dworku w Gieble oraz terenu wokół stawu (park). Czy włodarzowi znana jest kondycja techniczna dworku ? czy obiekt wpisany do rejestru zabytków w obecnym stranie technicznym i wizualnym jest otoczony właściwą troską i czy stanowi atrakcje turystyczną?  Moim zdaniem, odpadający tyk elewacji, fragmenty ścian, oraz urwana rynna świadczy raczej o nędzy i fisaku wydawanych pieniędzy podatników? Jak to mawiają, "Jaki Pan taki kram" :) 

  Odpowiedź:

  Elewacja dworku w Gieble wymaga renowacji, ale roboty budowlane mogą być wykonane dopiero po uzyskaniu uzgodnień i pozwoleń, gdyż obiekt jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków. Dokumentacja w tej sprawie jest aktualnie przygotowywana.

 • Pytanie z miejscowości: Ogrodzieniec
  Data: 17.04.2018, 23:13

  Pytanie:

  Szanowni Państwo, czy istnieje jeszcze możliwość przystąpienia do projektu wymiany pokryć azbestowych? Jeśli tak (nawet na listę rezerwową) to jakie trzeba spełnić warunki i co należy zrobić? Jeśli nie, to czy jest planowana kolejna edycja projektu? dziękuję Łukasz

  Odpowiedź:

  Przyjmujemy w dalszym ciągu deklaracje, ale umieszczamy je na liście rezerwowej. Jeśli po przetargu na wykonawcę wykonane zostaną dachy z listy podstawowej i będą oszczędności, wówczas uruchomimy listę rezerwową. Lista rezerwowa realizowana będzie wg kolejności zgłoszeń. Zapraszam do złożenia deklaracji, może środków wystarczy ... Jeśli chodzi o warunki to są zamieszczone http://www.ogrodzieniec.pl/aktualnosci/4728

pierwsza|poprzednia|2|3|4| z   10 następna|ostatnia

Strona główna
Linki
 • CZARNY RYCERZ Biuro Organizacji Imprez i Eventów
 • POZIOM 511 Design Hotel & SPA
 • HOTEL "CENTURIA WELLNESS & SPA"
 • Hotel "Pod Figurą"

URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU
Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec

tel.: (32) 67 09 700
e-mail: admin@ogrodzieniec.pl

 • DSC_0804_resize
 • DSC_0800_resize
 • DSC_0797_resize
 • DSC_0794_resize
 • DSC_0792_resize
 • DSC_0790_resize
Gmina Ogrodzieniec położona jest w woj. śląskim, w centralnym punkcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej pomiędzy Krakowem, Częstochową i Katowicami. Leży w granicach Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, a jednocześnie na obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna