Logo: Miasto i Gmina Ogrodzieniec
Miasto i Gmina Ogrodzieniec

Oficjalna strona internetowa Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Informacja o przedsięwzięciach- styczeń-grudzień 2017 r.

GMINNE INWESTYCJE

GRUDZIEŃ 2017 r.

I. Na terenie Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej prowadzone są roboty możliwe do wykonania w obecnych warunkach atmosferycznych. Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

II. Zakończono zadanie pn. „Ruch i rekreacja to zdrowie - budowa i przebudowa placów zabaw i miejsc rekreacji na terenie Gminy Ogrodzieniec”. Powstał nowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Gieble oraz utworzono i przebudowano siedem siłowni zewnętrznych na terenie gminy (w Ogrodzieńcu na „Krępie” i przy ul. E. Orzeszkowej, w Ryczowie, w Ryczowie Kolonii, w Gieble, w Kiełkowicach i w Gulzowie. Projekt o wartości ponad 250 tys. zł został dofinansowany w ponad 138 tys. zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

III. Mamy w Ogrodzieńcu ogólnodostępną toaletę miejską. Znajduje się ona na parkingu przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Bzowskiej. Koszt zakupu i montażu wyniósł ok. 140 tys zł z czego ponad 84 tys. zł to dotacja z PROW 2014-2020 w ramach programu Leader*.

IV. Burmistrz Miasta i Gminy podpisał umowę z wykonawcami zadania „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych w Gminie Ogrodzieniec”. Wykonawcą prac w budynkach remizo-świetlic w Podzamczu, w Ryczowie i w Gulzowie jest PPU PROBUDREM Kazimierz Lipiński Sp. jawna z Ogrodzieńca. Natomiast dachy budynku administracji mieszkań komunalnych, dawnego klubu sportowego w Cementowni i byłej szkoły w Kiełkowicach wykonywać będzie FUH NOWIX Mariusz Nowak z Alwerni. Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

V. Gmina Ogrodzieniec otrzymała dofinansowanie w wysokości 811.920,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW 2014-2020 dla budowy 91 przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadanie obejmuje nieruchomości mieszkańców, którzy złożyli ankiety w tej sprawie w ubiegłym roku i przeszli pozytywnie ich weryfikację. W najbliższym czasie Gmina będzie zawierała indywidualne umowy z właścicielami nieruchomości, a następnie ogłosi przetarg na wybór wykonawcy. Wybrany wykonawca zaprojektuje i wybuduje przydomową oczyszczalnię, na każdej z działek uczestniczących w projekcie.

PAŹDZIERNIK-LISTOPAD 2017 r.

I. Na terenie Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej wykonywane są drogi wewnętrzne a na drodze wojewódzkiej DW791 wznowiono prace, które z uwagi na konieczność dokonania wymaganych uzgodnień, zostały czasowo zawieszone. Projekt pn. .Uzbrojenie terenów Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Serdecznie przepraszamy wszystkich za utrudnienia i prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie wykonywanych robót.

II. W dniach 4-6 października 2017r. Gmina Ogrodzieniec promowała nowe tereny inwestycyjne na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji EXPO-REAL 2017 w Monachium.

III. Zakończono przebudowę drogi gminnej wokół Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu.

IV. Trwa montaż siłowni zewnętrznych i placu zabaw w ramach zadania pn.,Ruch i rekreacja to zdrowie - budowa i przebudowa placów zabaw i miejsc rekreacji na terenie Gminy Ogrodzieniec”. W wyniku realizacji projektu powstanie siedem siłowni zewnętrznych (w Ogrodzieńcu na terenie Krępy i przy ul. E. Orzeszkowej, w Ryczowie. w Ryczowie Kolonii, w Gieble. w Kiełkowicach, w Gulzowie oraz plac zabaw w Gieble. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

V. W dniu 2 listopada wykonano nową nawierzchnię na odcinku drogi wojewódzkiej DW791 od ul. Cmentarnej w Ogrodzieńcu do zjazdu na Kiełkowice w Podzamczu.

VI. Trwa procedura badania ofert złożonych przez wykonawców w ramach zadania "Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych w Gminie Ogrodzieniec”. Projekt obejmuje wymianę pokryć dachowych na budynkach remizo-świetlic w Podzamczu, w Gulzowie i w Ryczowie oraz dachów na budynku administracji mieszkań komunalnych, dawnego klubu sportowego w Cementowni i byłej szkoły w Kiełkowicach.

WRZESIEŃ 2017 r.

I. „Uzbrojenie terenów Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej” wkroczyło w decydującą fazę. Rozpoczęła się przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej 791 na potrzeby skomunikowania nowych terenów inwestycyjnych z drogą publiczną. Kontynuowane są roboty ziemne w zakresie budowy drogi wewnętrznej wraz z sięgaczami. Ponadto trwa budowa kompleksowego uzbrojenia w postaci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych. Z uwagi na napotkane w trakcie robót budowlanych nieprzewidziane fundamenty, które zwiększają zakres robót. Termin zakończenia zadania przesunięto na grudzień br.

II. Trwają prace przy przebudowie drogi gminnej wokół placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu. Zakres ich obejmuje również przebudowę wodociągu rozdzielczego wraz przyłączami. Wykonawcą inwestycji jest Zakład Usługowo Budowlany „BUD REM” Tomasz Skipirzepa z Zawiercia. Planowany termin zakończenia określony w umowie ustalono na koniec września br.

III. Gmina Ogrodzieniec rozstrzygnęła przetarg nieograniczony na budowę sieci nowych placów i siłowni na świeżym powietrzu pn.„Ruch i rekreacja to zdrowie - budowa i przebudowa placów zabaw i miejsc rekreacji na terenie Gminy Ogrodzieniec”. W wyniku powstanie siedem siłowni zewnętrznych oraz plac zabaw.

IV. Wychodząc naprzeciw licznym prośbom mieszkańców, do końca listopada na działce przy skrzyżowaniu ul.Sienkiewicza i ul.Bzowskiej w Ogrodzieńcu zostanie zainstalowana publiczna toaleta. Umowę w tej sprawie na początku września zawarto z producentem urządzeń - firmą „Budotechnika" z Pilchowic.

V. Wykonano remonty dróg gminnych. Przebudowano konstrukcję drogi ul. Reja w Fugasówce oraz nawierzchnię na wjeździe w ul. Cichą w Ogrodzieńcu. Wykonano część nakładki asfałtowej ul. Końcowej w Ryczowie.

VI. Podczas remontu ul.Kościuszki wyremontowano murki przy skwerze św. Jana w Ogrodzieńcu.

CZERWIEC 2017 r.

I.  W ramach „Uzbrojenia terenów Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej” rozpoczęto roboty ziemne w zakresie budowy drogi wewnętrznej, ponadto dokonano rozbiórki budynków pozostałych po cementowni, kontynuowane są prace przy budowie kanalizacji deszczowej, sieciach elektroenergetycznych i teletechnicznych. Planowany termin zakończenia zadania to koniec października br.

II. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy nadzoru autorskiego nad realizacją zadania „Uzbrojenie terenów Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej”.

III. Nieprzerwanie trwają prace przy przebudowie odcinka ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu. Serdecznie przepraszamy za utrudnienia i jednocześnie prosimy o cierpliwość i zachowanie szczególnej ostrożności na tym odcinku drogi.

MAJ 2017 r.

I. Na dobre ruszyły roboty w ramach „Uzbrojenia terenów Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej”. Rozpoczęto prace przy budowie kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej, rozebrano budynki pozostałe po cementowni.

II. Kontynuowane są roboty budowlane przy przebudowie odcinka ul. Kościuszki w centrum Ogrodzieńca. Przepraszamy za utrudnienia, a jednocześnie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na tym odcinku drogi.

III. 24 kwietnia 2017r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Ogrodzieniec, a Województwem Śląskim o przyznaniu dotacji na realizację projektu pn. „Ruch i rekreacja to zdrowie - budowa i przebudowa placów zabaw i miejsc rekreacji na terenie Gminy Ogrodzieniec”. W ramach tego zadania zostanie wybudowany nowy plac zabaw przy szkole w Gieble oraz zewnętrzna siłownia na „Krępie” i na terenie osiedla E. Orzeszkowej. Ponadto zostaną doposażone miejsca rekreacji w urządzenia siłowni zewnętrznej w Gieble (przy boisku KS Giebło), w Kiełkowicach, w Gulzowie, w Ryczowie i w Ryczowie Kolonii. Wysokość przyznanej dotacji, zgodnie z zapisami umowy to 138.726 zł. Planowany termin realizacji zadania - listopad 2017r.

IV. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę ogólnodostępnej toalety publicznej w Ogrodzieńcu przy ul.Kościuszki (obok parkingu przy OSP). W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa na dofinansowanie.

MARZEC-KWIECIEŃ 2017 r.

l. Wznowiono roboty przy przebudowie drogi wojewódzkiej DW 790 (ul. Kościuszki) w Ogrodzieńcu. W najbliższym czasie wykonane zostaną chodniki i miejsca postojowe od skrzyżowania z ul.Cmentarną do ul.Bzowskiej po obu stronach oraz chodnik po stronie północnej na odcinku od ul.Bzowskiej do ul.Wodnej. Uruchomiona zostanie również częściowo nowa instalacja oświetlenia ulicznego obejmująca Plac Piłsudskiego i odcinek ul.Kościuszki.

II. W dniu 15 marca 2017r. została zawarta umowa z wykonawcą zadania pn. „Uzbrojenie terenów Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej". W wyniku przetargu nieograniczonego została nim spółka „TRANZIT" z Moskorzewa. Roboty nadzorować będzie firma lnvest-Service z Zawiercia. Termin zakończenia prac określony w umowie ustalono na koniec października br. Wartość robót 6.952.444.44 zł.

LUTY 2017 r.

I. Trwa procedura oceny ofert złożonych w przetargach na wybór wykonawcy oraz wybór inspektorów nadzoru zadania pn. „Uzbrojenie terenów Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej” - terenów po byłej cementowni „Wiek" włączonych do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

II. Gmina Ogrodzieniec złożyła wniosek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego o przyznanie dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na budowę 91 przydomowych oczyszczalni ścieków na działkach prywatnych z miejscowości poza aglomeracją miasta tj. z miejscowości: Giebło, Giebło Kolonia, Podzamcze, Ryczów, Gulzów, Mokrus, Kiełkowice, Fugasówka, Żelazko, Śrubarnia i Markowizna. Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia planuje się w drugiej połowie br. po pozytywnej ocenie wniosku, wyborze projektu gminy do dofinansowania i podpisaniu umowy o dofinansowanie.

STYCZEŃ 2017 r.

I. Zakończono budowę IV odcinka chodnika, w ciągu drogi wojewódzkiej 790 w Gieble Kolonii. Odcinek ten połączył wcześniej wykonane i gwarantuje bezpieczne dotarcie do przystanku w Gieble Kolonii zarówno od strony Pilicy jak i Ogrodzieńca.

II. Zakończono budowę ul. Różanej w Ogrodzieńcu.

III. Na podstawie zawartego z Powiatem Zawierciańskim porozumienia, wykonano przebudowę ul. Spacerowej w Ogrodzieńcu. W ramach zadania wyremontowano jezdnię i chodniki od skrzyżowania z ul. Piastowską do ul. 1 -go Maja.

IV. Wykonano kolejny odcinek chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 przy ul. Wojska Polskiego w Podzamczu.

V. Udało się udrożnić ruch w centrum Ogrodzieńca. Można już korzystać z nowego ronda, ale ostatnia warstwa nawierzchni wraz z oznakowaniem poziomym zostanie położona dopiero wiosną.

VI. Decyzją pozytywną Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016r. zakończyły się starania Gminy Ogrodzieniec o włączenie terenów po byłej Cementowni do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - obszaru, na którym w najbliższych latach powstaną nowe firmy i miejsca pracy.

VII. Gmina ogłosiła przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zadania .Uzbrojenie terenów Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej’ - wykonanie nowej infrastruktury na terenach po byłej cementowni włączonych do KSSE.

Na skróty

Mobilnie w stałym kontakcie z gminą

Przydatne linki

Wspólnie możemy dokonać wielkich rzeczy

Galeria

Wyjątkowe miejsca na każdą porę roku

 • Zdjęcie: Kościół w Ogrodzieńcu

  Kościół w Ogrodzieńcu

 • Zdjęcie: Miejsca Rekreacji

  Miejsca Rekreacji

 • Zdjęcie: Skwer

  Skwer

 • Zdjęcie: Plac Piłsudskiego

  Plac Piłsudskiego

 • Zdjęcie: Studnia w Gieble

  Studnia w Gieble

 • Zdjęcie: Sprzątamy Gmine

  Sprzątamy Gmine

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o naszej gminie

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Miasto i Gmina Ogrodzieniec
Miasto i Gmina Ogrodzieniec