Logo: Miasto i Gmina Ogrodzieniec
Miasto i Gmina Ogrodzieniec

Oficjalna strona internetowa Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Informacja o przedsięwzięciach- styczeń-grudzień 2015r.

Zdjęcie:

GMINNE INWESTYCJE

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2015 r.

I. Wykonano remont nawierzchni drogi gminnej – ul. Kościelna w Ryczowie.

II. Wykonano remont drogi gminnej – ul. Sosnowa w Mokrusie.

III.Na finiszu jest budowa chodnika w Ryczowie Kolonii przy ul. 3 Maja.

IV. Wykonano pierwszy etap przebudowy chodnika przy ul. Bzowskiej w Fugasówce.

V. Wykonano przebudowę ul. Łąki w Kiełkowicach.

VI. Wybudowano blisko pół kilometra chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Podzamczu.

VII. Rozpoczęto zadanie pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z osiedla Elizy Orzeszkowej, z budynków 131, 133, 135 położonych przy ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu oraz obiektów zlokalizowanych na terenie byłej Cementowni”.

VIII. Na 65 wniosków, które zostały złożone o dofinansowanie w ramach narodowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 wniosek Gminy Ogrodzieniec dotyczący przebudowy ulic: Południowej i Piastowskiej został oceniony jako jeden z najlepszych! Mamy bardzo duże szanse na otrzymanie dofinansowania i realizację zadania w przyszłym roku.

LIPIEC-LISTOPAD 2015 r.

I. W wyniku drugiego przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Ogrodzieniec została wybrana najkorzystniejsza oferta, którą złożył REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Częstochowie, ul. Radomska 12, 42-200 Częstochowa. Usługi według nowych zasad prowadzić będzie na mocy podpisanej umowy od listopada br. przez okres trzech lat.

II. Ogłoszono przetarg nieograniczony na „Budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z osiedla Elizy Orzeszkowej, z budynków 131, 133,135 położonych przy ul. Kościuszki oraz obiektów zlokalizowanych na terenie byłej Cementowni”. Termin składania ofert upłynął 25.09.2015r.
W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania została spółka cywilna „GUDREX” Piotr Gunia, Arkadiusz Drejowicz z Pilicy. Prace rozpoczęto i potrwają do końca lipca 2016r.

III. Ogłoszono przetarg nieograniczony na Budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 9 ul. Wojska Polskiego) w miejscowości Podzamcze, Gmina Ogrodzieniec, Etap I - budowa chodnika lewostronnego od km 25+397,40 do km 25+ 808,00. Planowany termin realizacji - do 30 listopada. 2015r.
Trwają prace w zakresie budowy chodnika. Wykonawca - P.H.U.B. „MARMADEX” z Myszkowa powinien zakończyć prace do końca listopada br. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MYSZKÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Żarkach zgodnie z zapisami zawartej umowy prowadzi prace w zakresie modernizacji drogi dojazdowej do użytków rolnych w Kiełkowicach - ul. Łąki. Planowany termin zakończenia - 30 listopada 2015r.

IV.  Ogłoszono przetarg nieograniczony na Modernizację, remont drogi dojazdowej do użytków rolnych w Kiełkowicach - ul. Łąki. Planowany termin realizacji - do 30 listopada. 2015r.

CZERWIEC-LIPIEC 2015 r.

I. Zakończono pierwszy etap przebudowy chodników w centrum Ogrodzieńca.

II. 15 czerwca br. zakończyło się zadanie pn. "Przebudowa studni wiejskiej w centrum miejscowości Gieblo w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców i sprzyjaniu nawiązywania kontaktów społecznych”. Inwestycja ta jest dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na lata 2007-2013.

III. Pierwszy konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rozbudowy Przedszkola Publicznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodzieńcu został unieważniony. Obecnie w ramach drugiej procedury konkursowej badanych jest 10 wniosków firm o dopuszczenie do dalszego etapu procedury.

IV. Unieważniony został pierwszy przetarg nieograniczony na świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Ogrodzieniec. 24 czerwca br. Gmina Ogrodzieniec ogłosiła nowy przetarg na świadczenie tych usług. Do czasu wyłonienia nowej firmy (do końca października) usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Ogrodzieniec wykonywać będzie REMONDIS na dotychczasowych warunkach.

MAJ 2015r.

I. Wokół Placu Wolności i ul. Południowej z pełną parą realizowane są roboty w zakresie przebudowy chodników. Oprócz nowych chodników wykonywane są także z kostki brukowej wjazdy do posesji zlokalizowanych przy tych ulicach. Zakończono już dwa odcinki prac przy Placu Wolności. Planowany termin finalizacji całego zadania to połowa czerwca br.

II. Zakończono remont ul. Zamkowej w Podzamczu, która stanowi główne dojście do zamku Ogrodzieniec.

III. 9 kwietnia br. Gmina Ogrodzieniec podpisała umowę z Województwem Śląskim o dofinansowanie ze środków europejskich projektu „Budowa amfiteatru wraz z przebudową na cele rekreacyjno-sportowe i organizacji imprez kulturalnych Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu - etap II" . Zgodnie z zapisami umowy wysokość dofinansowania wynosi: 115.774,06 zł. Zadanie rzeczowo zakończyło się w ubiegłym roku. Obecnie realizowane są działania promocyjne określone we wniosku o dofinansowanie.

IV. W dniu 13 maja została podpisana umowa z wykonawcą, Zakładem Usługowo-Bu-dowlanym „BUD-REM” Tomasz Skipirzepa z Zawiercia, zadania pn. „Przebudowa studni wiejskiej w centrum miejscowości Giebło w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców i sprzyjaniu nawiązywania kontaktów społecznych” . Inwestycja ta jest dofinansowana w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na lata 2007-2013. Prace zakończą się do 15 czerwca br.

V. W dniu 26.03.2015r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podjął decyzję o dofinansowaniu zadania Gminy Ogrodzieniec pn. „Osobliwości flory i fauny Gminy Ogrodzieniec - serca Jury Krakowsko-Częstochowskiej” w formie dotacji do kwoty 16.464,80 zł. Zakres wniosku obejmuje przygotowanie i druk 2.000 katalogu, 1000 szt. malowanek i 200 szt. puzzli. Wszystkie te materiały służyć będą edukacji ekologicznej i prezentacji unikalnych osobliwości flory i fauny naszej gminy. Planowany termin realizacji zadania to wrzesień br.

VI. Trwa procedura konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rozbudowy Przedszkola Publicznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodzieńcu. Wyłoniony projektant wykona dokumentację architektoniczno-budowlaną niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie rozbudowy przedszkola.

VII. Kontynuowane są prace związane z opracowaniem ważnych dla przyszłości gminy i niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie unijne dokumentów strategicznych: Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji. W ramach tego drugiego opracowywane są m.in. informacje zawarte w ankietach satysfakcji i opinii mieszkańców na temat warunków życia, których wypełniono blisko 270.

KWIECIEŃ 2015r.

I. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcyprzebudowy chodników przy ulicy Południowej i Placu Wolności w Ogrodzieńcu. Planowany termin zakończenia przebudowy to połowa czerwca br.

II. Kolejny wniosek Gminy Ogrodzieniec został wybrany do dofinansowania. „Przebudowa studni wiejskiej w centrum miejscowości Giebło w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców i sprzyjaniu nawiązywania kontaktów społecznych"zostanie dofinansowana w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na lata 2007-2013.

III. Przeprowadzono inwentaryzację budynków mieszkalnych na terenie miasta i gminy w zakresie efektywności energetycznej. Sporządzona baza stanowić będzie podstawę do przygotowywanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który jest wymagany przy ubieganiu się o dofinansowanie zewnętrzne w zakresie ochrony środowiska.

IV.  Za pośrednictwem ankiet, które zostały dostarczone do mieszkańców, prowadzone jest badanie satysfakcji i opinii na temat warunków życia w naszej gminie. Pozyskane dane będą podstawą diagnozy społecznej opracowywanej w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2014-2020 dla Gminy Ogrodzieniec. Dokument ten jest obligatoryjny przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków unijnych w zakresie rewitalizacji.

STYCZEŃ-MARZEC 2015r.

W Nowym Roku rozpoczęto przygotowania do nowych przedsięwzięć i inwestycji służących mieszkańcom oraz:
Wprowadzono nowe oznakowanie dróg gminnych w Żelazku przy ul. Ogrodowej i ul. Wierzbowej oraz w Ogrodzieńcu przy Placu Wolności i ul. Szkolnej. Na najbardziej uzasadnionych odcinkach ul. Józefów w Ogrodzieńcu poprawiono odwodnienie.

Kolejny miesiąc nowego roku służył przygotowaniu do opracowania dokumentów strategicznych niezbędnych do wnioskowania o dofinansowanie nowych przedsięwzięć i inwestycji służących poprawie jakości życia mieszkańców:

Na podstawie zawartej umowy rozpoczęto prace niezbędne do opracowania Programu Gospodarki Niskoemisyjnej, czyli dokumentu niezbędnego do ubiegania się o dotacje w zakresie likwidacji niskiej emisji w Gminie Ogrodzieniec w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Przewidywany czas zakończenia opracowania czerwiec br.

W trakcie przygotowania są także dane konieczne do wykonania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2014-2020, który musi zostać opracowany, aby Gmina Ogrodzieniec mogła ubiegać się do dofinansowanie ze środków europejskich na zadania w zakresie rewitalizacji. Przewidywany czas zakończenia opracowania czerwiec br.

W związku z opracowywaniem tych dokumentów strategicznych na terenie naszej gminy zarówno do mieszkańców jak również przedsiębiorców, dotrą pisemnie lub osobiście ankiety i pisma zawierające bardzo ważne informacje do sporządzenia tych opracowań. Serdecznie prosimy o udzielenie odpowiedzi i przekazanie wymaganych informacji, gdyż programy te pozwolą gminie ubiegać się o dofinansowanie inwestycji kluczowych dla rozwoju naszej gminy w następnych latach i poprawy standardu życia mieszkańców.

Na skróty

Mobilnie w stałym kontakcie z gminą

Przydatne linki

Wspólnie możemy dokonać wielkich rzeczy

Galeria

Wyjątkowe miejsca na każdą porę roku

 • Zdjęcie: Kościół w Ogrodzieńcu

  Kościół w Ogrodzieńcu

 • Zdjęcie: Miejsca Rekreacji

  Miejsca Rekreacji

 • Zdjęcie: Skwer

  Skwer

 • Zdjęcie: Plac Piłsudskiego

  Plac Piłsudskiego

 • Zdjęcie: Studnia w Gieble

  Studnia w Gieble

 • Zdjęcie: Sprzątamy Gmine

  Sprzątamy Gmine

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o naszej gminie

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Miasto i Gmina Ogrodzieniec
Miasto i Gmina Ogrodzieniec