Logo: Miasto i Gmina Ogrodzieniec
Miasto i Gmina Ogrodzieniec

Oficjalna strona internetowa Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Informacja o przedsięwzięciach- styczeń-grudzień 2016 r.

GMINNE INWESTYCJE

LISTOPAD, GRUDZIEŃ 2016 r.

I. Zakończono i odebrano roboty w ramach zadania „Przebudowa ciągu dróg gminnych: ul. Piastowskiej i ul. Południowej (636014S) w Ogrodzieńcu w celu usprawnienia układu komunikacyjnego i poprawy warunków bezpieczeństwa”. Inwestycja została dofinansowana w 50% ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

II. Zakończono budowę ostatniego - IV odcinka chodnika, o długości blisko 250 mb, w ciągu drogi wojewódzkiej 790 w Gieble Kolonii.

III. Zakończono budowę ul. Różanej w Ogrodzieńcu wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną.

IV. Trwają prace przy remoncie ul.Spacerowej w Ogrodzieńcu. W ramach zadania wykonana zostanie nowa jezdnia i chodniki od skrzyżowania z ul. Piastowską do ul. 1-go Maja. Wykonawcą robót jest - PRDM „Myszków” Sp. z o.o. z Żarek.

V. Zakończono budowę ok 350 mb chodnika przy ul.Wojska Polskiego w Podzamczu od pierwszych zabudowań po stronie prawej do skrzyżowania z Placem Jurajskim.

VI. Trwają prace przy budowie odcinka chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Podzamczu na odcinku od Placu Jurajskiego do ul. Partyzantów wraz z kanalizacją deszczową. Prace zakończone zostaną w grudniu br.

VII. Trwają prace przy budowie ronda na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i ul. 1-go Maja oraz remontu ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu.

WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK 2016 r.

I.  Zakończyły się prace przy przebudowie ciągu dróg gminnych: ul. Piastowskiej i ul. Południowej w Ogrodzieńcu. Wykonawca prowadzi ostatnie prace porządkowe, ale mieszkańcy już teraz mogą się cieszyć nowymi chodnikami i wyremontowaną jezdnią. Inwestycja jest dofinansowana w 50% ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

II. W ostatnim okresie przeprowadzono remont nawierzchni ul. Wodnej w Ogrodzieńcu. Wykonawcą prac była Spółka „BITUM” z Lublińca.

III. Zakończono prace przy budowie kolejnego odcinka chodnika w Gieble Kolonii po stronie południowej. Jednocześnie rozpoczęto roboty przy budowie ostatniego - IV odcinka chodnika, o długości prawie 250 mb. Po zakończeniu robót możliwe będzie dojście od Morusów do ul.Długiej w Gieble Kolonii. Wykonawca prac - Zakład Usług Budowlanych BUD-REM Tomasz Skiplrzepa z Zawiercia, zgodnie z podpisaną umową, zakończy ten zakres do połowy grudnia 2016r.

IV. Trwają prace przy budowie drogi gminnej - ul. Różanej w Ogrodzieńcu wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną. Prace zakończą się w grudniu br.

V. Gmina zawarła umowę na przebudowę ul.Spacerowej w Ogrodzieńcu na odcinku od ul.1 Maja do ul.Piastowskiej. Wykonawca - PRDM „Myszków” Sp. z o.o. z Żarek zakończy roboty do końca listopada br.

VI. Rozpoczęły się roboty przy budowie chodnika przy ul.Wojska Polskiego po stronie południowej na odcinku ok.350 mb od początku zabudowy do Placu Jurajskiego. Wykonawcą jest PH.U.B „MARMADEX” z Myszkowa. Termin zakończenia do końca listopada br.

SIERPIEŃ 2016 r.

I. Zakończyliśmy budowę kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ul.Kościuszki nr 131, 133, 135 oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej dla Osiedla Elizy Orzeszkowej w Ogrodzieńcu-Cementowni

II. W ostatnim okresie wykonanych zostało wiele remontów częściowych dróg gminnych: ul. Polnej w Gieble Kolonii, ul. Kwiatowej w Gieble, ul. Końcowej w Ryczowie, ul. Adwokackiej, Sarniej, Łąki i Starowiejskiej w Kiełkowicach, ul. Grabowej i ul. Leśnej w Żelazku, ul. Kościelnej w Gulzowie oraz ul. Nowy Świat w Ogrodzieńcu. Załatano ponadto „dziury” na drodze na Krępę.

III. Trwają prace przy przebudowie ciągu dróg gminnych: ul. Piastowskiej i ul. Południowej w Ogrodzieńcu. Inwestycja jest dofinansowana w 50% ze środków rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

IV. Trwają prace przy budowie kolejnego odcinka chodnika w Gieble Kolonii po stronie prawej od strony Morusów.

V. Zgodnie z harmonogramem kontynuowane są prace przy „Budowie drogi gminnej - ul. Różana w Ogrodzieńcu wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną”.

VI. Rozpoczęto procedurę w zakresie podpisania umowy na „Przebudowę ul. Spacerowej w Ogrodzieńcu" W ramach zadania wykonana zostanie nowa jezdnia i chodniki od skrzyżowania z ul. Piastowską do ul. 1 -go Maja.

CZERWIEC-LIPIEC 2016 r.

I. Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 17 maja 2016r. Uchwalą nr 874/113/V/2016 wybrał do dofinansowania wniosek Gminy Ogrodzieniec pn. „Uzbrojenie terenów Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej" złożony w ramach poddzialania 3.1.1. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - ZIT RPO WSL na lata 2014-2020. Wysokość przyznanej dotacji ze środków unijnych, zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym, to kwota 10.883.004,53zł. Zakres projektu dotyczy kompleksowego uzbrojenia terenów po byłej cementowni w celu udostępnienia ich przyszłym inwestorom. Obecnie trwają przygotowania do przetargu nieograniczonego w cełu wyłonienia wykonawcy robót.

II. Nabrały tempa prace przy przebudowie ciągu dróg gminnych: ul. Piastowska i ul. Południowa w Ogrodzieńcu. Planowany termin zakończenia zadania to koniec sierpnia br. Inwestycja jest dofinansowana w 50% ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

III. W końcowy etap wkraczają roboty prowadzone w ramach zadania pn. "Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z osiedla Elizy Orzeszkowej, z budynków 131, 133, 135 położonych przy ul. Kościuszki oraz obiektów zlokalizowanych na terenie byłej cementowni".

IV. Rozpoczęto budowę kolejnego odcinka chodnika w Gieble Kolonii po stronie prawej od strony Morusów. Zakończenie budowy przewidziano na drugą połowę sierpnia br.

V. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na "Budowę drogi gminnej - ul. Różana w Ogrodzieńcu wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną" dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma „DYMEK" Miśkiewicz Spółka jawna, z siedzibą przy ul. Kościuszki 236 w Ogrodzieńcu. Zakończenie robót ustalono na 5 miesięcy od daty podpisania umowy.

MAJ 2016 r.

I. Został przekazany oficjalnie wykonawcy Przedsiębiorstwu Robót Drogowo--Mostowych „MYSZKÓW” Sp. z o.o. z Żarek plac budowy dotyczący inwestycji pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych: ul. Piastowska i ul. Południowa (636014S) w Ogrodzieńcu w celu usprawnienia układu komunikacyjnego i poprawy warunków bezpieczeństwa”. Planowany termin zakończenia zadania to koniec sierpnia br. Inwestycja jest dofinansowana w 50% ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

II. W trybie przetargu nieograniczonego wybrano najkorzystniejszą ofertę na „Budowę chodnika prawostronnego wzdłuż drogi wojewódzkiej 790 od skrzyżowania z drogą do miejscowości Morusy tj. od km 28+384 do km 28+793 (za zatokę autobusową) w miejscowości Giebło Kolonia, Gmina Ogrodzieniec - etap IV", którą złożył Zakład Usługowo-Budowlany „BUD-REM” Tomasz Skipirzepa, z siedzibą w Zawierciu przy ul. Pomorskiej 39/56. Zakończenie budowy przewidziano na drugą połowę sierpnia br.

III. Kontynuowane są prace projektowe w zakresie adaptacji drugiego piętra i poddasza Domu Kultury na potrzeby Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej. Podobnie trwają działania projektowe w zakresie kompleksowego remontu budynku dawnego Klubu Sportowego „Budowlani” w Cementowni oraz remizo-świetlic w Ryczowie, Gulzowie, Podzamczu, budynku danej szkoły w Kiełkowicach oraz siedziby administracji mieszkań komunalnych w Ogrodzieńcu.

KWIECIEŃ 2016 r.

I. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrany został wykonawca zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych: ul. Piastowska i ul. Południowa (636014S) w Ogrodzieńcu w celu usprawnienia układu komunikacyjnego i poprawy warunków bezpieczeństwa" - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MYSZKÓW” Sp. z o.o. z Żarek. Zakres inwestycji obejmował będzie przebudowę nawierzchni, budowę chodników i ścieżki rowerowej. W ramach zadania zostaną także przebudowane skrzyżowania i zjazdy do posesji. Przewidywany termin realizacji - to 4 miesiące od dnia podpisania umowy z wykonawcą. Zadanie jest dofinansowane ze środków rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 50 %.

II. Wykonane zostały dokumentacje architektoniczno-budowlane wraz z kosztorysami na zmianę pokrycia dachowego budynków publicznych (siedziba Przedsiębiorstwa Komunalnego „Ogrodzieniec” - administracji Wspólnot Mieszkaniowych, dawny klub sportowy „Budowlani”, dawna szkoła w Kiełkowicach, remizo-świetlice w Ryczowie, Podzamczu i Gulzowie). Dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadania pn „Unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych w Gminie Ogrodzieniec".

III. W tym roku kontynuujemy budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej DW790 w Gieble Kolonii. Gmina Ogrodzieniec ogłosiła przetarg na wykonawcę zadania odcinka od Morusów do przystanku autobusowego. Termin składania ofert wyznaczono na 27.04.2016r

LUTY-MARZEC 2016 r.

I. W ostatnim czasie gmina wybrała biuro projektowe do przygotowania dokumentacji na usunięcie i utylizację azbestu wraz z odtworzeniem materiałem nieazbestowym oraz kompleksową termomodernizację budynków: dawny KS „Budowlani” w Cementowni, „stare” przedszkole – a obecnie administracja mieszkań komunalnych przy ul.Słowackiego, remizo-świetlice w Ryczowie, Gulzowie i Podzamczu, dawna szkoła w Kiełkowicach, Trójbudynek. Ponadto w zakresie projektowym uwzględniona została aranżacja wnętrza dawnego budynku Klubu Sportowego Budowlani wraz z wyposażeniem na cele funkcjonowania Centrum Usług Społecznych. Wykonawcą została spółka „PARADOX – PA” z Tych. Termin wykonania projektów: do końca lipca br.
 
 II. Gmina Ogrodzieniec zawarła również umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu”, które mieścić się będzie w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu na II p. i poddaszu budynku. Wykonawcą została pracownia OFF Architekci Maciej Rączka z Gliwic. Termin wykonania dokumentacji określono na połowę kwietnia 2016r.
 
 III. W najbliższym czasie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych: ul. Piastowska i ul. Południowa (6360145S) w Ogrodzieńcu w celu usprawnienia układu komunikacyjnego i poprawy warunków bezpieczeństwa”.

STYCZEŃ-LUTY 2016 r.

I. Trwają procedury związane z badaniem ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na przetarg nieograniczony dotyczący opracowania dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych zgłaszanych przez Gminę Ogrodzieniec do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zakres projektowy dotyczy usunięcia i utylizacji azbestu wraz z odtworzeniem materiałem nieazbestowym budynków publicznych Gminy Ogrodzieniec oraz likwidacji niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację (budynki: dawny Klub Sportowy Budowlani w Cementowni, administracja mieszkań komunalnych, remizo-świetlice w Ryczowie, Gulzowie i Podzamczu, dawna szkoła w Kiełkowicach, Trójbudynek). Ponadto w zakresie projektowym uwzględniona została aranżacja wnętrza dawnego budynku Klubu Sportowego KS Budowlani wraz z wyposażeniem na cele funkcjonowania Centrum Usług Społecznych.
 
 II. Ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu” zgłoszonego przez Gminę Ogrodzieniec do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. III. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i zmiana nawierzchni drogi łączącej miejscowości Mokrus i Gulzów w Gminie Ogrodzieniec” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioskowana kwota dofinansowania to ponad 520 tys. zł.
 
 IV. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020 zadania pn. „Uzbrojenie terenów Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej”.Wnioskowana kwota dofinansowania to blisko 11 mln zł.
 
 V. Starania gminy o dofinansowanie przebudowy dróg zakończyły się sukcesem. Otrzymamy dofinansowanie do zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych: ul. Piastowska i ul. Południowa (6360145S) w Ogrodzieńcu w celu usprawnienia układu komunikacyjnego i poprawy warunków bezpieczeństwa”. Kwota dotacji to 1.503.868,00 zł. W najbliższym czasie gmina podpiszemy umowę o dofinansowanie i ogłoszony zostanie przetarg na wykonawcę. Termin realizacji: II i III kwartał bieżącego roku.

Na skróty

Mobilnie w stałym kontakcie z gminą

Przydatne linki

Wspólnie możemy dokonać wielkich rzeczy

Galeria

Wyjątkowe miejsca na każdą porę roku

 • Zdjęcie: Kościół w Ogrodzieńcu

  Kościół w Ogrodzieńcu

 • Zdjęcie: Miejsca Rekreacji

  Miejsca Rekreacji

 • Zdjęcie: Skwer

  Skwer

 • Zdjęcie: Plac Piłsudskiego

  Plac Piłsudskiego

 • Zdjęcie: Studnia w Gieble

  Studnia w Gieble

 • Zdjęcie: Sprzątamy Gmine

  Sprzątamy Gmine

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o naszej gminie

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Miasto i Gmina Ogrodzieniec
Miasto i Gmina Ogrodzieniec