Logo: Miasto i Gmina Ogrodzieniec
Miasto i Gmina Ogrodzieniec

Oficjalna strona internetowa Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Informacja o przedsięwzięciach- styczeń-grudzień 2013r.

GRUDZIEŃ 2013

Wraz z kończącym się rokiem kalendarzowym finalizowane są tegoroczne inwestycje i przedsięwzięcia ale także przygotowywane nowe, tak aby kiedy aura pozwoli rozpocząć ich realizację „pełną parą", w przyszłym roku:

I. Kontynuowane są prace i uzgodnienia niezbędne do wykonania dokumentacji kompleksowego uzbrojenia nowych terenów inwestycyjnych po byłej Cementowni „Wiek". Zgodnie z aktualną umową zakończenie planowane jest na koniec czerwca 2014r.

II. 29 listopada br. gmina Ogrodzieniec ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Remont parkingu przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości życia mieszkańców". Przewidziany termin realizacji zadania - do końca czerwca 2014r.

III. W ramach projektu pn.„Gmina Ogrodzieniec - jurajska kraina nieograniczonych możliwości. Promocja terenów inwestycyjnych" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kontynuowana jest kampania promocyjna nowych terenów inwestycyjnych w gminie. Naszą ofertę promują billboardy przy kilku ważnych trasach komunikacyjnych południowej Polski oraz prezentacje w dwudziestu centrach biznesowych na terenie siedmiu województw. W ramach projektu zostały także zorganizowane konferencje z udziałem świata biznesu, prezentujące nasze tereny.

IV. Na ukończeniu są roboty w zakresie budowy kolejnego odcinka chodnika w Gieble Kolonii „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 od km 28+384 do km 29+795 w miejscowości Giebło Kolonia etap II".

V. W ramach porozumienia zawartego z Powiatowym Zarządem Dróg w Zawierciu wykonano przebudowę chodnika przy ul. Bzowskiej w Fugasówce, wyremontowano nawierzchnię drogi powiatowej przy ul. Krakowskiej w Podzamczu oraz nawierzchnię drogi powiatowej ul. Armii Krajowej w Ryczowie.
 

PAŹDZIERNIK-LISTOPAD 2013

I.   W ramach projektu pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko-Częstochowskiej" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 zostało wykonane opracowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko. Z uwagi na długotrwałą procedurę uzgodnień niezbędnych do wykonania dokumentacji uzbrojenia terenu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę za zgodą Ministerstwa Gospodarki termin realizacji całego zakresu został przesunięty do końca czerwca 2014r.

II.  4 października br. została podpisana umowa dotycząca dofinansowania ze środków europejskich realizacji zadania pn. „Remont parkingu przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości życia mieszkańców". Przyznana kwota dofinansowania to 150.000,OOzł. Planowany termin realizacji - do lipca 2014r.

III.  Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Gmina Ogrodzieniec - jurajska kraina nieograniczonych możliwości. Promocja terenów inwestycyjnych" nasza gmina po raz pierwszy w dniach 7-9 października br. miała okazję zaprezentować się na Międzynarodowych Targach Poznańskich „lnvestfield 2013". Podczas targów odbyła się także konferencja prezentująca dwa nowe tereny inwestycyjne zlokalizowane w Ogrodzieńcu-Cementowni.

IV.  Trwa budowa kolejnego odcinka chodnika w Gieble Kolonii w ciągu drogi wojewódzkiej DW 790 w kierunku Pilicy

WRZESIEŃ 2013

I. W ramach projektu pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko-Częstochowskiej" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 prowadzone są działania w zakresie opracowania oceny oddziaływania na środowisko oraz trwają uzgodnienia i prace projektowe w zakresie kompleksowego uzbrojenia nowych terenów inwestycyjnych w Ogro-dzieńcu w pobliżu ulicy Kościuszki.

II. Zakończony został pierwszy etap realizacji zadania „Gmina Ogrodzieniec - jurajska kraina nieograniczonych możliwości. Promocja terenów inwestycyjnych". Wykonawca „S-PRINT 2" z Katowic dostarczył mobilny telebim, dwa billboardy mobilne oraz materiały i gadżety promocyjne wraz z filmem promocyjnym i wirtualnym spacerem, które wykorzystane zostaną podczas kampanii promocyjnej nowych terenów inwestycyjnych w Ogrodzieńcu.

III. Zakończono prace związane z zadaniem „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec" (bez wymiany okien i grzejników w pomieszczeniach zajmowanych przez Bank Spółdzielczy).

IV. Trwają roboty przy budowie kolejnego odcinka chodnika w Gieble Kolonii

V. Gmina Ogrodzieniec otrzymała nominację do drugiego etapu Turnieju Europejskiego „Śląskie do przodu".

SIERPIEŃ 2013

I. W ramach projektu pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko-Częstochowskiej" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 nadal trwają uzgodnienia i prace projektowe w zakresie kompleksowego uzbrojenia nowych terenów inwestycyjnych w Ogrodzień-cu w pobliżu ulicy Kościuszki.

II. Finalizowane są prace w zakresie zamówienia telebimu mobilnego i bilbordów mobilnych oraz wykonania materiałów i gadżetów promocyjnych , filmu promocyjnego i wirtualnego spaceru, które wykorzystane zostaną podczas kompleksowej kampanii promocyjnej nowych terenów inwestycyjnych w ramach zadania „Gmina Ogrodzieniec- jurajska kraina nieograniczonych możliwości. Promocja terenów inwestycyjnych" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007-2013 w ramach poddziałania 1.1.2 Promocja inwestycyjna.

III. Na finiszu znajdują się roboty w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec".

IV.  W wyniku przetargu nieograniczonego na budowę kolejnego odcinka chodnika w Gieble Kolonii „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 od km 28+384 do km 29+795 w miejscowości Giebło Kolonia etap II" został wyłoniony realizator tego zakresu, którym został Zakład Usługowo-Budowlany „BUD-REM" Tomasz Ski-pirzepa, ul. Pomorska 39/56, 42-400 Zawiercie. Wykonawca rozpoczął już prace, które zgodnie z umową zawartą 25 lipca br. mają się zakończyć do 25 listopada br.

CZERWIEC - LIPIEC 2013r.

I. W ramach projektu pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko-Częstochowskiej" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 rozpoczęto uzgodnienia i prace projektowe w zakresie kompleksowego uzbrojenia nowych terenów inwestycyjnych w Ogrodzieńcu w pobliżu ulicy Kościuszki.

II. Dynamicznie prowadzone są prace przygotowawcze w zakresie realizacji materiałów i gadżetów promocyjnych, filmu promocyjnego i wirtualnego spaceru, które wykorzystane zostaną podczas kompleksowej kampanii promocyjnej nowych terenów inwestycyjnych w ramach zadania „Gmina Ogrodzieniec- jurajska kraina nieograniczonych możliwości. Promocja terenów inwestycyjnych" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007- 2013 w ramach poddziałania 1.1.2 Promocja inwestycyjna.

III. Nadal kontynuowane są prace w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec". Równocześnie trwa modernizacja toalet w budynku urzędu oraz prace związane z wymianą stolarki okiennej i roboty termomodernizacyjne.

IV. Zakończono prace w zakresie realizacji odcinka chodnika w Gieble Kolonii w ramach zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 od km 29+040 do km 29+259 w miejscowości Giebło Kolonia".

V. Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę kolejnego odcinka chodnika w Gieble Kolonii „Budowa chodnika w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 190 od km 28+384 do km 29+795 w miejscowości Giebło Kolonia etap II"
.
Termin składania ofert ustalono na dzień 5 lipca br.

Gmina Ogrodzieniec jako jedna z 6 gmin miejsko-wiejskich w województwie śląskim, najlepiej wykorzystujących środki europejskie została zaproszona do Turnieju „Śląskie do przodu". Nominacja naszej gminy wyniknęła z wartości uzyskanego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w przeliczeniu na mieszkańca oraz liczby wniosków złożonych z terenu gminy.

MAJ 2013r.

I. W ramach projektu pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko-Częstochowskiej" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w drodze uchwały Rady Miejskiej został wybrany wariant nr 1 koncepcji zagospodarowania nowych terenów inwestycyjnych. Ponadto wykonany został raport o barierach inwestycyjnych. Rozpoczęły się także prace nad dokumentacją techniczną w zakresie uzbrojenia nowych terenów inwestycyjnych.

II. Po zakończonej wynikiem pozytywnym kontroli Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego, dotyczącej zrealizowanego zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Ryczowie Kolonii wraz z zagospodarowaniem terenu w celu stworzenia warunków do kultywowania ludowych tradycji oraz pobudzenia aktywności mieszkańców.", Urząd Marszałkowski przekazał Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa zlecenie płatności dla Gminy Ogrodzieniec dotacji w kwocie: 78.185,00 zł.

III. Realizowane są dodatkowe zajęcia wyrównawcze i aktywizujące w Szkole Podstawowej w Ryczowie i Gieble oraz w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ogrodzieńcu prowadzone w ramach projektu „Mam szansę", który dofinansowany jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

IV. Po zakończonej kontroli Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego, dotyczącej zrealizowanego zadania pn. „Adaptacja dworku w Gieble na centrum kulturalne wsi - remont dachu wraz z zagospodarowaniem poddasza", Urząd Marszałkowski przekazał Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zlecenie płatności dla Gminy Ogrodzieniec dotacji w kwocie: 191.768,62 zł.

V. 13 maja br. w wyniku drugiego przetargu nieograniczonego dot. wyboru wykonawcy zadania „Gmina Ogrodzieniec- jurajska kraina nieograniczonych możliwości. Promocja terenów inwestycyjnych". Gmina Ogrodzieniec podpisała umowę z wybranym oferentem - „S-PRINT 2" z siedzibą w Katowicach przy ul. Techników 5. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej oferty inwestycyjnej Gminy Ogrodzieniec wraz z zakupem niezbędnych materiałów promocyjnych. Termin realizacji zamówienia - 29.11.2013r.

VI. Trwają prace w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec". Obecnie w trakcie modernizacji są toalety w budynku urzędu oraz rozpoczęły się prace związane z wymianą stolarki okiennej i roboty termomodernizacyjne. Zgodnie z zapisami umowy prace zakończą się do 30 lipca br.

VII. Kontynuowane są prace w zakresie realizacji odcinka chodnika w Gieble Kolonii w ramach zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 od km 29+040 do km 29+259 w miejscowości Giebło Kolonia".

VIII. 17 maja br. Gmina Ogrodzieniec podpisała umowę z „REMONDIS" Sp. z o.o. Oddział Częstochowa, który wybrany został w drodze przetargu jako wykonawca zadania „Świadczenie usługi odbierania i odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Ogrodzieniec".

KWIECIEŃ 2013r.

I. W ramach projektu pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko-Częstochowskiej" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 odbyły się dwie prezentacje przygotowywanych opracowań dotyczące oceny atrakcyjności inwestycyjnej terenów objętych wnioskiem, informacji o klimacie inwestycyjnym oraz koncepcji zagospodarowania terenu. Z przedstawionych wariantów wybrany został jeden, dla którego zostanie wykonany projekt infrastruktury uzbrojenia w drogi dojazdowe i media.

II. Po zakończonej wynikiem pozytywnym kontroli Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego, dotyczącej zrealizowanego zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Ryczów na potrzeby kulturalno-rekreacyjne - budowa boiska sportowego i placu zabaw oraz odbudowa ryczowskich studni w jurajskim stylu", Urząd Marszałkowski przekazał Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa zlecenie płatności dla Gminy Ogrodzieniec dotacji w kwocie: 247.626,00 zł.

III. W szkołach podstawowych w Ogrodzieńcu, Ryczowie i Gieble prowadzone są dodatkowe zajęcia wyrównawcze i aktywizujące w ramach projektu „Mam szansę", który dofinansowany jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

IV. Po zakończonej wynikiem pozytywnym kontroli Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego, dotyczącej zrealizowanego zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Podzamcze na potrzeby kulturalno-rekreacyjne - Centrum sportowe przy ul. Szkolnej - wykonanie wielofunkcyjnego boiska wraz remontem basenu", Urząd Marszałkowski przekazał Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zlecenie płatności dla Gminy Ogrodzieniec dotacji w kwocie: 266.215,00 zł.

V. 15 marca br., zgodnie z art. 93, ust. 1 pkt. 7, w związku z art. 38, ust. 4a, pkt. 1 i art. 146 ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, został unieważniony przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zadania „Gmina Ogrodzieniec- jurajska kraina nieograniczonych możliwości. Promocja terenów inwestycyjnych". Obecnie trwają prace komisji przetargowej w zakresie drugiego przetargu nieograniczonego na to zadanie.

VI. 5 kwietnia br. została podpisana umowa z wykonawcą zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec", którym w wyniku przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane BUDOREM Roman Rejek z Zawiercia. Zgodnie z zapisami umowy prace zakończą się do 30 lipca br.

VII. Wznowiono prace w zakresie realizacji odcinka chodnika w Gieble Kolonii w ramach zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 od km 29+040 do km 29+259 w miejscowości Giebło Kolonia".

22 kwietnia br. miało miejsce otwarcie ofert, które złożone zostały w przetargu na „Świadczenie usługi odbierania i odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Ogrodzieniec". Wpłynęły 2 oferty.

STYCZEŃ 2013r.

I. Zgodnie z zawartą umową realizowane jest zadanie pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko-Częstochowskiej" dofinansowane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W połowie grudnia 2012r. wykonane i odebrane zostały badania geotechniczne dla dwóch terenów inwestycyjnych objętych projektem. Obecnie opracowywana jest ocena ogólnej atrakcyjności inwestycyjnej terenów, informacja o klimacie inwestycyjnym, raport o barierach inwestycyjnych oraz koncepcja zagospodarowania terenu.

I. Po zakończonej wynikiem pozytywnym kontroli Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego, dotyczącej zrealizowanego zadania pn. „Remont dachu świetlicy wiejskiej w Mokrusie w celu stworzenia warunków do kultywowania tradycji i aktywności mieszkańców", w dniu 22.01.2013r. Urząd Marszałkowski przekazał Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa zlecenie płatności dotacji w kwocie: 48.842,00 zł.

III. Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego zaakceptował wniosek dotyczący rozliczenia dotacji w kwocie 114.599,50 zł przyznanej na realizację projektu „Mam szansę" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". W ramach otrzymanej dotacji we wszystkich szkołach podstawowych zorganizowane są dodatkowe zajęcia dla uczniów klas młodszych wyrównujące oraz aktywizujące.

IV. Trwa przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu wyboru wykonawcy zadania „Gmina Ogrodzieniec- jurajska kraina nieograniczonych możliwości. Promocja terenów inwestycyjnych" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007¬2013.

Na skróty

Mobilnie w stałym kontakcie z gminą

Przydatne linki

Wspólnie możemy dokonać wielkich rzeczy

Galeria

Wyjątkowe miejsca na każdą porę roku

 • Zdjęcie: Kościół w Ogrodzieńcu

  Kościół w Ogrodzieńcu

 • Zdjęcie: Miejsca Rekreacji

  Miejsca Rekreacji

 • Zdjęcie: Skwer

  Skwer

 • Zdjęcie: Plac Piłsudskiego

  Plac Piłsudskiego

 • Zdjęcie: Studnia w Gieble

  Studnia w Gieble

 • Zdjęcie: Sprzątamy Gmine

  Sprzątamy Gmine

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o naszej gminie

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Miasto i Gmina Ogrodzieniec
Miasto i Gmina Ogrodzieniec